.

תקנון קורס עוסק פטור
של רואה חשבון רותם ליבנה

התקנון מובא בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המגדרים.

קורס עוסק פטור הינו בבעלות רואה חשבון רותם ליבנה (להלן: "החברה").

החברה תספק למזמין שיעורים מוקלטים בתחום מעמד העוסק הפטור, חובותיו וזכויותיו, וכן הדרכה לפתיחת תיקים ברשויות המס (להלן: הקורס). זאת, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

1. החברה תציע בקורס סרטוני הסבר והדרכה מוקלטים בנושא מעמד העוסק הפטור, זכויות וחובות.

2. החברה תספק פרטי גישה אישיים למערכת קורסים אשר בה נמצאים כל התכנים, בסמוך למועד התשלום וההצטרפות לקורס.

3. תכני הקורס במלואם יעלו במערכת סקולר ולמזמין תהא גישה לתכני הקורס למשך שנה לפחות מיום הרכישה.

4. למזמיני הקורס תינתן האפשרות לשלוח שאלות הקשורות לתחומי הלימוד בקורס בתוך 30 יום בלבד ממועד רכישת הקורס ובאמצעות מייל בלבד. המענה יינתן רק בנושאים הכלליים שנידונים בקורס, ולא לסוגיות ומקרים פרטניים.

5. רכישת קורס מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד, עבור עד 4 מכשירים. השימוש בקורס ע"י המשתמש הינו לשנה לפחות מיום הרכישה. אין להעביר את הרשאת השימוש לאחרים. ככל שהמשתמש מבקש רישיון זוגי או רב-משתמשים, יש לקבל אישור בכתב מהחברה או לרכוש מספר רישיונות, בהתאם למספר המשתמשים המבוקש.

6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

א. העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג' בין אם בתמורה ובין אם לאו;

ב. מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג';

ג. מתן גישה לתוכן האתר לצד ג' באמצעות שם המשתמש והסיסמה.

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בקורס, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. התכנים המופיעים בקורס הם למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ולא למטרות מסחריות. אין להעביר את המידע והתכנים שמופיעים באתר למאן דבעי, גם אם הדבר נעשה שלא למטרה מסחרית.

  9. אין להעתיק, לשכפל או לחקות את תכני הקורס למיניהם בכל דרך שהיא.

  10. לצרכי הגנה על קניינה הרוחני ועל תכניה של החברה, המזמין מסכים כי החברה תתיר לו כניסת משתמש מעד 4 כתובות IP שונות בלבד.

  11. הצטרפות לקורס זה אינה כוללת הוצאות נוספות, במידה ויומלץ על כאלה, כגון עריכת דו"ח שנתי, הגשת הצהרת הון או כל שירות אחר הניתן על ידי רואה חשבון או איש מקצוע אחר.

  12. המשתמש מתחייב לעמוד במלוא התשלום המוסכם בגין שירותי החברה כפי שנקבע בהזמנה. במידה והתשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, באחריות המשתמש לספק לחברה אמצעי תשלום תקין. ברשות החברה להפסיק את הגישה למערכת הקורסים בכל עת, במידה והתשלום לא סופק במלואו.

  13. מחיר הקורס כולל מע"מ. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר הקורס לפי ראות עיניה.

  14. תנאי ביטול: טרם נשלחו למזמין פרטי גישה למערכת הקורסים והוא נחשף לתכני הקורס המלאים, המזמין זכאי לבטל את העיסקה באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל patur@livne-cpa.co.il בתוך 14 יום ממועד עשיית העסקה.

  15. עם קבלת פרטי הגישה למערכת הקורסים, לא יתאפשר ביטול העסקה ולא יינתן החזר עבור העסקה שכן המזמין נחשף לכל תכני הקורס וההדרכות שהועלו.

  16. יובהר למען הסר ספק כי המזמין לא יהיה זכאי להחזר כספי על קורסים שהגישה אליהם כבר סופקה ונפתחה הרשאה לצפייה בתכנים למזמין.

  17. המזמין מבין כי המידע המועבר בקורס הינו כללי, ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי ופרטני.

  18. החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת, לפי ראות עיניה וללא הסכמת המשתמש. מומלץ למזמין להתעדכן מעת לעת בתקנון.

  19. המזמין מבין כי מהות הקורס היא מתן מידע בלבד, ואין במתן מידע זה כדי להוות התחייבות להצלחה ו/או התעשרות ו/או הגדלת ביצועים ו/או חיסכון כספי ו/או כל שיפור בכל פעולה שהמשתמש מבצע בין בעסקיו ובין אם בחייו הפרטיים.

  20. המזמין מצהיר כי הוא מודע לכך שהקורס מספק מידע כללי, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני ומקצועי על ידי איש מקצוע. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המזמין.

  21. המזמין מצהיר כי הוא מודע לכך שהקורס לא נועד להחליף רואה חשבון, וכי במהלך הקורס יומלץ למזמין מעת לעת להיעזר בשירותי רואה חשבון מקצועי.


  22. המזמין מצהיר כי לא יבוא בדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ביחס לאי-שביעות רצונו מאי התאמת ביצועיו בפועל לאחר צפייה בקורס, לציפיותיו שהיו לפני, במשך או לאחר הצפייה. כן מצהיר המשתמש, כי לא יבוא בטענה בדבר אי-הבנה רטרואקטיבית של תנאי השימוש

  23. החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר איזה מתנאי השימוש אלה, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע וכיו"ב.

  24. אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה בקורס כהתחייבות ו/או הבטחה של החברה למימושם של הרעיונות העומדים בבסיס המלצות ו/או הדרכות אלו בפועל. האחריות לפעולה כלשהי על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בגינן, כאמור.

  25. החברה אינה מתחייבת שהקורס לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך.

  26. חרף מקצועיות החברה, אין החברה יכולה לערוב לדיוק התוכן והמידע שבקורס. אם יתגלה אי-דיוק בקורס, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ"ב בגין אי-דיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר או בנגזרותיו.

  27. שירות לקוחות ו/או תמיכה במזמינים יהיה קיים אך ורק בנושאים טכניים מהסוג הבא – אי קבלת המוצר או אי קבלת חשבונית. לא תינתן תמיכה מקצועית מעבר לקובץ המוצר אשר רכש המזמין.

  28. החברה תשמור את נתוני הנרשמים לאתר כל עוד המשתמש לא הסיר עצמו מהאתר, ואף שומרת לעצמה את הזכות לשמור נתונים אלו גם לאחר מכן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  29. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות מסרון למספר טלפון סלולארי שאותו סיפקת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישור הסרה מהשירות המסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד. מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה.

  30. בעצם השימוש בקורס אתה פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

  31. מובהר בזאת כי השימוש במוצרי החברה מהווה הסכמה לקבלת עדכונים בדוא״ל וכן כל חומר שיווקי / פרסומי אחר, כמפורט בסעיף 25 לעיל.


  32. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה

  33. המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם

  34. משתמש הנרשם לקורס מתחייב לכל סעיפי תקנון זה וכן לכל תנאי העיסקה והשירות המפורטים במסמך זה.

  אנו מאחלים לך לימוד נעים ופורה.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.